0403516Pediatric Nursing Practice
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0403515

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน กระบวนการพยาบาล เพื่อสนองตอบความต้องการการดูแลตนเอง และพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของเด็ก และความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแล


Nursing care of children in health deviation state, using the nursing process to meet self-care requisites and develop self-care agency of children and dependent-care agent.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51