0402515Professional Nursing Practice
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522 หรือ
0401523 หรือ
0401524 หรือ
0401525 หรือ
0401526 หรือ
0401527 หรือ
0401528 หรือ
0401529 หรือ
0402513 หรือ
0403515 หรือ
0403517 หรือ
0404515 หรือ
0404516 หรือ
0404519 หรือ
0404520

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทพยาบาลวิชาชีพทั้งบทบาทการให้การพบาลและบทบาทผู้บริหารการพยาบาล ภายใต้การนิเทศของพยาลบาลวิชาชีพของโรงพยาบาล


Nursing practice in professional nurses roles including nursing service and nursing administration under supervision of registered nures in the hospital.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54