0402514Adult and Gerontological Nursing Practice
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0402513 หรือ
0402513

Course Description
การใช้กระบวนการพยาบาล ผลงานวิจัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อสนองตอบความต้องการการดูแลตนเองและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้รับบริการ


Using the nursing process, research results, related theories and technotogies ing caring for adults and the aging to meet self-care rebuistes and develop self-care abency.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53