0808495Computer-Aided Design and Manufacturing
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการผลิต
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการผลิต การทำงานแบบเป็นกลุ่มในการทำโครงงานออกแบบในห้องปฏิบัติการ


Fundamentals of computer-aided product design and manufacturing, a practical hands-on laboratory course and a team-based design project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51