0808494Special Problem
ปัญหาพิเศษ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0808371 หรือ
0808371

Course Description
การค้นคว้าเอกสาร การรวบรวมข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือพัฒนากระบวนการ การทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ทำรายงานและการนำเสนอ


Literature survey, selection of topic of interest in product development, proposal of food product or process development project, experimental study, collection and analysis of data, making conclusion, report writing and oral presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54