0808493Seminar
สัมมนา
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่น่าสนใจทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือกระบวนการ แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและนำเสนอ


The study on interesting topics related to food product or process development, oral presentation and writing and reporting
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51