0808492Techniques for Product Development
เทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนการทดลอง วิเคราะห์และประเมินผล การเขียนรายงานและเทคนิคการนำเสนอผลงาน เทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคสำหรับการวางแผนและจัดการโครงการ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการใช้เทคนิคการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เทคนิคในการทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค และการทดสอบตลาด

Experimental design, data analysis and interpretation, reporting and presentation technique, product development technique, technique in project planning and managing, formulation of prototype products,
optimization techniques, process development, product testing, product testing, consumer and market testing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52