0808476Development of Beauty Food
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม สมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและข้อกำหนดระดับชาติและนานาชาติ


Development of food for beauty, herbal and utilization for beauty product, product quality control, local and international regulations and standards concern
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54