0808475Product Development of Agriculture ฺy-products
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือทางการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากการเกษตรต่างๆ ของเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเล ของเหลือจากการแปรรูปเนื้อสัตว์และไก่ และของเหลือจากการแปรรูปผักและผลไม้ แนวทางใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือ
การทำโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือทางการเกษตร

Utilization of waste from various agriculture process, waste from seafood processing, waste from meat and poultry processing and waste from fruit and vegetable processes. New approach for development products from waste, a term project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52