0808474Traditional Food Product Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและความสำคัญของอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน กรรมวิธีการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มพื้นบ้าน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น สุขอนามัยในการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์
และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารท้องถิ่น

History and importance of traditional food and beverage, production of traditional food and beverage from local intelligence, production hygiene, government standard and policy, packaging development for traditional food and beverage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54