0808433Sanitation in Food Processing Operations
การสุขาภิบาลในกระบวนการผลิตอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการสุขาภิบาลในกระบวนการผลิตอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล คุณภาพน้ำใช้ การจัดการของเสียและขยะ การควบคุมสัตว์พาหะ การใช้สารฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในกระบวนการผลิต หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมอาหาร


Principle of food processing sanitation, personal hygiene, water quality, waste management, pest control, use of cleaning and sanitizing agent in processing and good manufacturing practice in food industry
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54