0808363Food Process and Plant Design
การออกแบบกระบวนการและโรงงานอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการออกแบบโรงงานและกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือต้นแบบและการขยายส่วน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิต การเคลื่อนที่ของวัสดุและการวางเครื่องมือในโรงงานอาหาร การวางผังโรงงาน หลักและข้อคำนึงในการวางแผนและพัฒนาโรงงาน

Principle of process and plant design of food industry, process design, equipment design, pilot plant and scale-up development process modelling and simulation using computer,
material flow and lay out of food industrial plant and planning and developing of the factory
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51