0808361Quality Management System in Food-Industry
ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201201 หรือ
0201201 หรือ
0201201 หรือ
0201201 หรือ
0201201 หรือ
0201201 หรือ
0201201

Course Description
หลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจัดการคุณภาพ องค์ประกอบของคุณภาพ วิธีการควบคุมคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ การประกันคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพทั้งระบบ มาตรฐานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร


Principle and factors involving in quality management, quality components, evolution of quality control methods, quality management system, quality assurance, tools and
techniques for total quality management, standards and institutes related in agro-industry
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51