0808332Food Safety and Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231 หรือ
0203231

Course Description
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ 0808 331 จุลชีววิทยาอาหารและความปลอดภัยอาหาร


Laboratory practices related to 0808 331 Food Safety and Microbiology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53