0807456Senior Project in Landscape Innovation
โครงงานนวัตกรรมภูมิทัศน์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้านนวัตกรรมภูมิทัศน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการออกแบบภูมิทัศน์ ตลอดจนการจัดวางผังและรายละเอียดในผังโครงการ และการคำนวณราคา พร้อมนำเสนอ


Searching, collecting data of landscape innovation. Data analysis for landscape design, site analysis and installation in the project site model, cost estimation and presentation of schematic design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55