0807455Seminar in Landscape Innovation
สัมมนานวัตกรรมภูมิทัศน์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลปัญหา กรณีศึกษา เรียบเรียงและรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมภูมิทัศน์ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม


Searching, collecting data and oral presentation skills in topics reflect the problems and current interest in landscape innovation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24