0807454Training in Landscape Innovation 4
การฝึกงานด้านนวัตกรรมภูมิทัศน์ 4
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0807353

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมการจัดภูมิทัศน์ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เพื่อให้นิสิตเกิดความชำนาญ และมีประสบการณ์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา ฯ


Senior standing or approval of instructor, training and practice in landscapeinnovation at government agency or private sector not less than 200 hours
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24