0807417 Cost Estimation and Tender in Landscape
การประเมินราคาและประมูลงานทางภูมิทัศน์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เพื่อประเมินราคาในงานออกแบบภูมิทัศน์และการจัดภูมิทัศน์ การแจกแจงรายละเอียดวัสดุจัดภูมิทัศน์ ราคาวัสดุจัดภูมิทัศน์และการระบุจำนวนวัสดุที่ใช้ตามแบบ การประเมินราคาค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการจัดภูมิทัศน์ ตลอดจนอิทธิพลของวิธีการก่อสร้างที่มีผลต่อการประเมินราคาการจัดภูมิทัศน์ และกระบวนการประมูลงานทางภูมิทัศน์

Cost estimation in landscape design and landscape works, Specifying in detail of material used for landscape. Landscape material price estimated by categorizing the materials, labor cost and miscellaneous cost into separate groups.
Landscape construction affecting cost estimation, price estimation and tender process for landscape
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54