0807346Land Resource Management and Allocated Home Business
การจัดการทรัพยากรที่ดินและธุรกิจบ้านจัดสรร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบของความสำเร็จในธุรกิจ รูปแบบของการจัดการธุรกิจ เทคนิคการเลือกทำโครงการที่ถูกใจผู้ซื้อ ขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ


Business achievement components, figures of business management, selecting site project techniques for custome’s preferred. Business strategy and business law
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22