0807344Agro Forestry
วนเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประวัติ พัฒนาการ รูปแบบต่าง ๆ ของวนเกษตร องค์ประกอบในระบบวนเกษตร ระบบป่าธรรมชาติ ระบบการใช้ที่ดินเพื่อดำรงกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ระบบนิเวศป่าไม้ในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การสำรวจพันธุ์ไม้ และการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรป่าไม้
เพื่อให้เกิดมูลค่าและเพิ่มมูลค่า การเลือก การปลูก ดูแลรักษาและจัดการพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความยั่งยืนของการผลิต

Definition, history and development of agro forestry. System property of agro forestry, natural forest system, land utilizing for agriculture. Local eco-forestry, biodiversity, plant survey
and conservation. Management of forestry resource for value added strategy by selection, plantation and maintenance for sustainable production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54