0807343Farm Designing for Agro Tourism
การจัดสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางผังและการออกแบบระบบการปลูกพืช การจัดสวนเกษตรรูปแบบต่าง ๆ รู้จักเลือกชนิดวัสดุ พันธุ์พืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งระบบนิเวศวิทยาของพันธุ์พืชและสัตว์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22