0807342Landscape Ecology
นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของนิเวศวิทยา โครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ การจัดนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


Definition of ecology, structure and relationship of ecological system, management of landscape ecology and natural resources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212