0807341Faithful Culture in Landscape
วัฒนธรรมความเชื่อกับงานภูมิทัศน์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฒนธรรมความเชื่อกับงานจัดภูมิทัศน์ วัสดุมงคลและการจัดวาง การแก้ไขปัญหาทางความเชื่อด้วยงานภูมิทัศน์


Faithful culture in landscape, auspicious materials and their installation and rectification of faith by landscape
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22