0807336Pests Management for Landscape
การจัดการศัตรูพืชในงานภูมิทัศน์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการจัดการศัตรูพืช ระบบนิเวศการเกษตร ประเภทและความสำคัญของศัตรูพืช การตรวจวัดประชากรศัตรูพืช ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการศัตรูในภูมิทัศน์


Principle of pest management, agricultural ecosystem, types and importance of plant pest. Monitoring and measuring techniques for pest control in landscape. Case studies of pest management for landscape
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212