0807332Turf Grass Cultivation and Management
การปลูกและการจัดการหญ้าสนาม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดหญ้าสนาม วิธีการปลูก การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และการปฏิบัติดูแลรักษาหญ้าสนาม อุปกรณ์ตัดหญ้า วิธีการตัด และธุรกิจหญ้าสนาม


Specific type of turf and turf grass planting techniques. Management of soil, water, fertilizer and maintenance for the turf growth. Equipment use for mowing, mowing techniques and turf business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54