0807327Transitory Garden
สวนเฉพาะกิจ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดสวนเฉพาะกิจ การจัดสวนธรรมชาติ การจัดสวนแนวใหม่ การจัดสวนภายในอาคาร การจัดสวนน้ำ การจัดสวนลอย การจัดสวนนิทรรศการ และการจัดสวนเทศกาล


Introduction to transitory gardening, natural gardening, modern gardening, indoor gardening, water gardening and hanging gardening. Gardening exhibition and occasional gardening
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212