0807326Principle of Landscape Innovation Research
หลักการวิจัยเพื่อสร้างนวัตนกรรมภูมิทัศน์
สังกัดสำนักวิทยบริการ, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการวิจัยเบื้องต้น แนวคิดการประดิษฐ์และการสร้างนวัตกรรม การวิจัยเพื่อ สร้างนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดภูมิทัศน์


Research principle, creation and productive innovation ideas, productive innovation researchs and application
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24