0807325Irrigation System and Water Management in Garden
ระบบน้ำและการจัดการน้ำในสวน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบชลประทาน ระบบการให้น้ำในบ่อเลี้ยงปลา น้ำตก และน้ำพุ ระบบการให้น้ำในสวนขนาดเล็ก ระบบการให้น้ำและการระบายน้ำในสวน สาธารณะ


Water resources management and irrigation system. Irrigation system in the fish pull, waterfall and fountain. Irrigation system in a garden, irrigation system and drainage in public park
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22