0807323Innovative Landscape Construction and Decoration 1
นวัตกรรมการสร้างและการตกแต่งภูมิทัศน์ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นวัตกรรมการออกแบบและจัดสร้างภูมิทัศน์บริเวณที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ การปรับพื้นที่ การจัดวางระบบน้ำและการระบายน้ำ การจัดสวนประดับและสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม


Innovative landscape design, creation and decoration in residential and business office. Land preparation, water system installation and drainage. Gardening with more construction attached
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22