0807318 Golf Course Design
การออกแบบสนามกอล์ฟ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ในกฎ กติกา และวิธีการเล่นกอล์ฟ องค์ประกอบของสนามกอล์ฟ การออกแบบโครงสร้างสนามกอล์ฟ การออกแบบหลุมพาร์ 3 การออกแบบหลุมพาร์ 4 การออกแบบหลุมพาร์ 5 การออกแบบแท่น T-off การออกแบบแฟร์เวย์ การออกแบบกรีน ชนิดและการออกแบบอุปสรรคในสนามกอล์ฟ


Knowledge of golf course in terms of rules and playing golf. Golf course components and golf course structural design. Design of par 3, par 4, par 5 and T-off. Green and banker design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22