0807316Computer-Assisted Landscape Design
คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบภูมิทัศน์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิควิธีการเขียนแบบภูมิทัศน์ และการเขียนแบบทางวิชาชีพด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง วิศวกรรม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสองมิติและสามมิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


Study on landscape design techniques and professional design such as landscape architecture, architecture, urban and engineering. Utilizing computer software assisted-landscape design of 2 and 3 dimensions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51