0807315Site Planning Analysis
การวิเคราะห์ผังเขต
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจภูมิทัศน์ภาคสนามโดยใช้เครื่องมือสำรวจต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะที่ตั้งและสภาวะแวดล้อมโครงการที่ทำการออกแบบวางผัง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์
เช่น อิทธิพลของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทิศและถนน และชุมชน พรรณไม้ ดิน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Landscape survey using surveyor’s instruments investigate in terms of site analysis and planning. Environment surrounding affecting in landscape design such as topography, typical weather,
direction and thoroughfare and urban included those of geographically restricted, plant, soil and water supplied
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216