0807213Landscape Design 1
การออกแบบภูมิทัศน์ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบศิลป์ การวิเคราะห์และการประยุกต์องค์ประกอบทางด้านศิลปะเพื่อการออกแบบและการเขียนแบบภูมิทัศน์ โดยเน้นด้านสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอย การวางแผนการจัดภูมิทัศน์ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างการออกแบบทางภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม


Introduction to element of composition, analysis and application of element of composition for landscape design based on artistry and utilization respective. Landscape planning,
difficulty and rectification assisted overlapping landscape design and architecture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24