0807152Training in Landscape Innovation 2
การฝึกงานด้านนวัตกรรมภูมิทัศน์ 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0807151

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมการการผลิตพืชสวน


Training and practice in innovative production of horticultural crops
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24