0807151Training in Landscape Innovation 1
การฝึกงานด้านนวัตกรรมภูมิทัศน์ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมการขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะชำ


Training and practice in innovative plant propagation and nursery management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52