0805494Professional Training
ฝึกงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (200-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเแกชน ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขโดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในสถานการณ์จริง


Practice in government and private sectors, students are required at least 200 hours of practice field traning during vocation periods.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54