0805491Seminar in Environmental Technology
สัมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้า วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือตามเรท่องที่กำหนดและเรียบเรียงเป็นรายงานแล้วนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟังในรูปแบบการสัมนา


Literature review on topic related to environmental technology aspects, presentation and discussion to the audience
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54