0805486Principles of Forest and Wildlife Management
หลักการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดของป่า การอยู่ร่วมกันและการทดแทน นิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมป่าไม้ การใช้ประโยชน์ไม้และของป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับป่าไม้ วงจรชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ป่า


Types of forests, forset communities and succession, forset ecology and envirinmenta, using of forset conservation and management,law of forset, type and life cycle of wildlife, problems in wildlife conservation and management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215