0805481Environmental Administration and Management Technology
เทคโนโลยีการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบรหารและการจัดการเบื้องต้น การวางแผนและกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดทำแผนปฏิบัติการในงานสิ่งแวดล้อมชุมชน การบริหารและการแก้ไขความขัดแย้งโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน


Introduction to administrator and manegement, planing and process of participation planning community, working of action plan for community environmental, administrator and conflict solving of project community environment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52