0805471Principles of Natural Resources and Environmental Conservation
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอนุรักษืทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน ตลอดจนทรัพยากร ประมง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และกฏหมายสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ


Conservation of soil, water, forests, wildlife, mineral, energy and fishery resources, application of science, engineering, economics and environmental law for environment conservation , decision making on natural resources utilization for sustained yield
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52