0805466Technology of Waste Incineration and Energy Convesion
เทคโนโลยีการเผาขยะมูลฝอยและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของเชื้อเพลิง การเผาใหม้เบื้องต้นของเชื้อเพลิง ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีความร้อนของของเสีย การเปลี่ยนรูปพลังงานและการนำความร้อนไปใช้การออกแบบเตาเผาขยะเบื้องต้น ชนิดของหัวเผาและการดูแลรักษา.


Type of fuel.Analytical technique for physical and thermo-chemical fule and basic commination of waste, basic incinerator design type of burner operation and maintenance.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54