0805465Environmental Industry Control
การควบคุมสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติของน้ำเสียในโรงงาน ความต้องการการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ความต้องการและเทคโนโลยีการใช้น้ำในโรงงาน การจัดการขยะและขยะอันตรายในโรงงาน การควบคุมมลพิษทางอากาศ การใช้พังงานในโรงงาน เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน ตัว
อย่างการใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายการควบคุมสิ่งแวดล้อมในโรงงานของประเทศไทย

Sourse and characteritics of industrial wastewater, need to technology for industrial water and wastewater treatment, management of industrial soil waste and hazardous waste, control of air pollution, energy consumption sector, clean technology, goverment
policy of industrial in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24