0805464Water Supply
การจัดหาน้ำสะอาด
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งน้ำสะอาดและการพัฒนาแหล่งน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย มาตรฐานคุณภาพน้ำ ปริมาณความต้องการน้ำ ชนิดและความสำคัญการควบคุมการทำน้ำสะอาดและ ระบบการจ่ายน้ำในชุมชนและอุตสาหกรรม มลพิษและการป้องกันระบบการจัดหาน้ำสะอาดในท้องถิ่น.


Sourse and development of water, simple water testing, standard quality water, requirement of quality water, type and principle of operation water treatment and distribution water in rural and industrial, pollution and prevention water supply
and water treatment in rural.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215