0805461Wateewater Treatment System Design
การออกแบบระบบบัดน้ำเสีย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ลักษณะและองค์ประกอบของน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบแยกด้วยตะแกรง การออกแบบถังตกตะกอนและระบบเติมอากาศการออกแบบระบบบัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์และระบบบ่อเติมอากาศ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ้ง ระบบแบบสัมผัสชีวภาพ การประยุกต์ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ ความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอื่น ๆ

Standards of wastewater quality, wastewater characteristics, critria setting, design of screening, sedimentation tank, design of activated of activated sludge, trickling filter, oxidation pond, rotatting biological disk, appropriate wastewater treatment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54