0805444Industrial Air Pollution Control
การควบคุมไอเสียจากอุตสาหกรรม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งกำเนิดและกระบวนการทางเคมีของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม วิธีการออกแบบระบบบำบัดไอเสียอุตสาหกรรมเบื้องต้น การควบคุมสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคและที่อยู่ในรูปกาศ.


Sources, chemistry of air pollution from industrial process, basic design for industrial air pollution control, gaseous and particulate control system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24