0805443Application of Mathemtical Model in Air Pollution Impact Assessment
การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี สมมติฐานการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประเภทและแนวทางในการเลือกแบบจำลอง การเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา บัญชีการระบายมลพิษและข้อมูลแหล่งรับผลกระทบ การประมวลผลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลด้านมลพิษทางอากาศ


Dispersion theories and assumption of pollution, application of mathematical modeling, type and selecting guide for using modes, data, emission inventory and receptor data preparation, input and processing in mathematical model, air pollution impact
assessment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24