0805391Environmental Research Methodlogy
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติชนิดต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะ/ปฏิบัติทำแผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และเทคนิคในการใช้ การเตรียมการทดลองในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ชนิดและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอธิบายผล
การทดลอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และแปลผลการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม

Research methodology and experimental design, statistical techiques for environmental research, techniques for measurements, calculation and interpretation of data, computer application,environmental data report.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215