0805364Instrumental Methods for Environmental Quality Analysis
การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการทำงานและหลักการใช้ของอุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์การตรวจวัดชั้นสูง กรปรับเทียบอุปกรณ์ การตรวจวัดและบำรุงรักษา การวางแผนในการเก็บตัวอย่างรวมถึงการฝึกภาคสนาม


Principles of insrumental measurement for EQA, praction in basic and advance instrument, calibration method and maintenance, sampling procedure including field study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51