0805363Technology of Water and Wastewater Treatment
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฏจักรของน้ำ นิยามและประเภทของมลพิษทางน้ำ คุณลักษณะของน้ำและน้ำเสีย ดัชนีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและน้ำเสีย แนวทางป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ การประเมินปริมาณน้ำเสีย และการวัดอัตราการไหล เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สถานการณ์
ปัญหามลพิษทางน้ำ และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่นำมาใช้ในประเทศไทย

Hydrological cycle, definition and types of water pollution characteristics of water and wastewater, water and wastewater monitoring indicies, water pollution control, guantitative estimation of waste, water problems and wastewater treatment technology in
Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215