0805361Technology of Solid Waste and Hazardous Waste Disposal
เทคโนโลยีการกำจัดขยะและของเสียอันตราย
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0805261 หรือ
0805261

Course Description
ชนิดประเภท แหล่งกำเนิด การเกิดและคาดการณ์ปริมาณขยะ กระบวนการและเครื่องมือ การเก็บรวบรวม เทคโนโลยีการกำจัดขยะและของเสียอันตราย และเทคโนโลยีการจัดการขยะในประเทศไทย


Type , sourse, generarion rate and quantitative prediction of solid waste, collection, technology of solid waste and hasardous waste disposal, disposal and management technology in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215